Etiska regler

Vi följer de etiska regler som är antagna av ESK – föreningen för Executive Searchkonsulter i Sverige. De viktigaste punkterna är:

Sekretess

Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt.

Integritet

Vi lämnar inga upplysningar om en kandidat innan vi fått medgivande från honom/henne. Vi värnar om kandidatens integritet.

Off limit

Vi rekryterar inte från våra kunder inom ett år från senaste uppdraget. Med kunder menar vi juridiska personer som vi haft uppdrag för, eller en division inom ett större bolag. Det avgörande är, huruvida vi fått en ökad insyn och kunskap i divisionen eller företaget som en följd av vårt arbete. Vilket område en off limit skall definieras vid uppdragets start.