Louise Giljam blir auktoriserad ESK-konsult

Louise Giljam har i dagarna blivit auktoriserade ESK-konsult, en av 52 auktoriserade konsulter i Sverige – och den enda i Östergötland! En ESK konsult har stor kunskap om Excecutive search som metodik och arbetar med stor respekt för de yrkesetiska frågorna

ESK är Sveriges enda yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med executive search, dvs chefsrekrytering genom riktad sökning och noggrant urval av personer som uppfyller kraven för viss befattning.

louise_stor

ESK är den enda instansen i Sverige, där man som verksam konsult granskas och bedöms för sin skicklighet och lämplighet för att utföra yrket. Etikrådet som är ESK-styrelsens beredande organ när det gäller inträdesprövning, auktorisation och medlemmarnas stadgeefterlevnad består av oberoende experter.

Konsulter som ansöker om medlemskap i yrkesföreningen genomgår obligatorisk utbildning i god yrkesetik innan man beviljas medlemskap och det krävs en fortbildning minst vartannat år inom ESK Academy.

Executive Search konsulter har kompetens och erfarenhet samt förstår den komplexitet som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning. Vi ser allt oftare att marknaden efterfrågar någon kvalitets stämpel när man handlar upp rekrytering via Executive Search.

Självklart är vi på Cojn stolta över att Louise har erhållit auktorisation av yrkesföreningen som är den tydligaste officiella kvalitetsstämpel en yrkesutövare kan erhålla i Sverige!